رضا الفت نسب

رئیس هیات مدیره آساپردازش

عضو هیات مدیره اولین دوره هیات مدیره اتحادیه کشوری کسب و کار مجازی

.عضو هیات مدیره و همبنیانگذار در مجموعه های اپزا، احراز شو، پارس فاندینگ و بساز