سعید گودرزیان

مدیر عامل شهر سرویس

همبنیانگذار پلتفرم خدماتی شهر سرویس
دبیر کارگروه سامانه های آنلاین درخواست خدمات در اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی
کارشناس ارشد مهندسی کامپیوتر، دکتری حرفه ای کسب و کار(DBA)