محمد رضا زاهدی

مدیر عامل پیشگامان

سابقه 18 ساله مربیگری در حوزه مدیریت کسب و کارها
و ایجاد کسب و کارهای جدید

دکتری حرفه ای کسب و کار(DBA)