محمود عابدی خرسند

رئیس هیات مدیره شرکت تارا

رئیس هیات مدیره شرکت تارا الکترونیک پارسیان

بازرس و سهامدار شرکت دانش بنیان سامانه انرژی های نو ایمن