مهدی نجفی

مدیر عامل سفر مارکت

موسس سفرمارکت – اولین بازارگاه مجازی ارایه خدمات سفر در ایران از سال  1398

مدیرعامل و موسس شرکت ایرسا - اولین ارایه کننده سرویسها و پلتفرم های آنلاین فروش خدمات سفر در بازار B2B ایران از سال1390