صادق محمدی

مدیرعامل مدیانا

نایب رییس کمیسیون بازرسی اتحادیه کسب و کارهای مجازی

دبیر کارگروه خدمات پیامدهی اتحادیه کسب و کارهای مجازی