میثم اسلامیان

مدیر عامل امرتون

کارآفرین برتر

مشاور اجرایی در صنایع مختلف

20 سال مدير عامل شركت هشت بهشت